Voor zo hoog mogelijke kwaliteit van leven

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) is er voor iedereen die een vraag heeft over palliatieve zorg, hulp of advies nodig heeft bij het verlenen van zorg, of professioneel meer wilt weten over de mogelijkheden binnen de palliatieve zorg in de regio. 

Transmuraal palliatief zorgpad

Middels onderstaande transmuraal palliatief zorgpad zal het mogelijk worden om de palliatieve fase vroegtijdig te signaleren en te markeren, waardoor patiënten en hun naasten tijdige, naadloze zorg en ondersteuning ontvangen. Zorg die aansluit bij de wensen en behoeften, door tijdig het Advance care plannings gesprek te voeren en te delen met betrokken zorgprofessionals.

Transmuraal Palliatief Zorgpad
 Fase  1  van  10

Transmuraal Palliatief Zorgpad

Overzicht met alle fasen

Stap 1: Signalering en markering 
Stap 2: Experts voor overleg
Stap 3: Levensfase gesprek
Stap 4: Inzet gespecialiseerd verpleegkundige
Stap 5: Medicatie review
Stap 6: Coördinatie van zorg
Stap 7: Terminale fase
Stap 8: Stervensfase / overlijden
Stap 9: Nazorg

Stap 1: Signalering en markering
 Fase  1  van  10

Signalering is nodig, om de palliatieve fase te kunnen markeren. Door vroeg signalering kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (potentiële) zorgproblemen. Klik hier om verder te lezen. 

Naast alles wat het ziek zijn al met zich meebrengt, staat een patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid met diens naasten voor de opgave om regie te houden over het eigen leven. De (regie) behandelaar bepaalt of het signaal leidt tot markering. Het doel van markeren is dat de professional tijdig met de patiënt in gesprek gaat over vooruitzichten en wensen voor verdere behandeling , begeleiding en zorg. De palliatieve fase verloopt voor ieder mens/ziektebeeld anders. 

Stap 2: Experts voor overleg
 Fase  1  van  10
 • Apotheek
 • Centrum voor Levensvragen West Brabant (CVL) 
 • Consultatief palliatief team
 • Gespecialiseerd verpleegkundigen en Hospice thuis team
 • Hospices
 • Inzet Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
 • PalliArts 
 • Paramedici
Stap 3: Levensfase gesprek
 Fase  1  van  10

Het proces van vooruit denken, plannen en organiseren Advance care planning heeft een positief effect op zowel het welbevinden en kwaliteit van zorg van de patiënt en diens naasten. Ook kan het proces bijdragen aan het versterken van de autonomie van de patiënt in relatie tot de kwaliteit van de gezamenlijke besluitvorming. Advance care planning is veel meer dan een doordachte wilsverklaring en het benoemen van een wettelijke vertegenwoordiger

Stap 4: Inzet gespecialiseerd verpleegkundige
 Fase  1  van  10

De transmuraal palliatief verpleegkundige (TPV) is een centrale zorgverlener en waar gewenst het eerste aanspreekpunt voor patiënt, naasten en andere hulpverleners. Om zo goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. De TPV kan laagdrempelig in gesprek gaan in de eigen vertrouwde omgeving. Waar ze voorzichtig aftasten waar de wensen en behoeften liggen. Indien nodig kan doorverwijzen naar andere professionals in het netwerk.

Stap 5: Medicatie review
 Fase  1  van  10

De medicamenteuze behandeling afstemmen op de palliatieve fase, ter voorkoming van zoveel als mogelijk (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie. Het is belangrijk te bekijken in hoeverre de gebruikte geneesmiddelen nodig zijn, of alle voorzorgsmaatregelen getroffen worden (denk aan controles van de bloeddruk). En in hoeverre alle aandoeningen afdoende behandeld (moeten) worden en het geven van de medicatie bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Stap 6: Coördinatie van zorg
 Fase  1  van  10

Naast alles wat het ziek zijn al met zich meebrengt, staat een patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid met diens naasten voor de opgave om regie te houden over het eigen leven. Een uitdaging hierin wordt gevormd door een complex en gefragmenteerd zorgsysteem, waarin afgestemd moet worden tussen meerdere zorgverleners, diverse zorgsettingen. Goede kwaliteit van palliatieve zorg vergt tijdige signalering en markering. Coördinatie en continuïteit van zorg en met kennis van zaken vooruit plannen en organiseren.

Stap 7: Terminale fase
 Fase  1  van  10

Wanneer de dood daadwerkelijk binnen enkele maanden tot weken in zicht is, spreekt men van de terminale fase. In de terminale fase worden maatregelen getroffen om de laatste levensfase van de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen en de patiënt kan overlijden op plaats van voorkeur, waarbij onnodige behandelingen en/of transities wordt voorkomen.

Stap 8: Stervensfase / overlijden
 Fase  1  van  10

Zorg voor de patiënt in de stervensfase is intensieve zorg. Essentieel hierbij is herkenning en erkenning van het naderend sterven van de patiënt door de zorgverleners en goede communicatie hierover met de patiënt en diens naasten. Aandacht voor de wensen van de patiënt, verminderen van angst en het brengen van rust voor alle betrokkenen. Het is dan ook belangrijk dat afspraken hierover zijn vastgelegd in het individueel zorgplan of in het Zorgpad stervensfase.

De naasten ervaren ruimte om op een voor hun gepaste manier afscheid van hun dierbare te nemen. Hen wordt gevraagd of zij de laatste zorg aan hun dierbare willen geven. Indien zij dit wensen , worden zij hierbij ondersteund door zorgverleners. De naasten wordt de gelegenheid geboden om levensbeschouwelijke of cultuurspecifieke rituelen uit te voeren. Indien gewenst kunnen zij daarbij ondersteund worden.

Stap 9: Nazorg
 Fase  1  van  10

Aandacht schenken aan afsluiting/evaluatie van de geboden zorg. Vaak kent rouw voor nabestaanden een natuurlijk, ongecompliceerd verloop. Problematische (complexe) rouwverwerking daarentegen kan verstrekkende gevolgen hebben en vraagt om aandacht, begeleiding of een (specifieke) interventie. Denk ook aan de nazorg voor betrokken zorgverleners. Na overlijden indien gewenst ruimte laten voor evaluatie van zorg onder betrokken zorgverleners.

Onze rol in de palliatieve zorg

Wat doet het NPZ voor zorgprofessionals?

 • Consulteert en geeft advies
 • Biedt scholing aan
 • Geeft voorlichting
 • Initieert multidisciplinair overleg (MDO) of woont het bij
 • Geeft klinische lessen en organiseert casuïstiekbesprekingen
 • Faciliteert en adviseert over het gebruik van de palliatieve kit
’Goede zorg verbetert de kwaliteit van mijn leven’
’Goede zorg verbetert de kwaliteit van mijn leven’
’Kan ik me nog beter voelen, ondanks dat ik niet beter word?’
’Kan ik me nog beter voelen, ondanks dat ik niet beter word?’
Zorg in de buurt
Vink hieronder locatiesoorten uit of aan, om te zien waar we je ondersteuning kunnen bieden.
Wilt u een patiënt<br> aanmelden?

Bent u op zoek naar palliatieve zorg voor een patiënt? Dan kunt u zich via deze pagina aanmelden voor onze zorg. Onze zorgcoaches nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.